Vanguardmetoden utvecklades av arbetspsykolog och professor John Seddon, författare till klassiska managementböcker såsom Freedom from Command and Control och I Want You to Cheat. Metoden anses vara ledande för att förbättra serviceorganisationer som system. Våra kunders resultat är fenomenala genom en snabb, effektiv, konkret och varaktig förändring.

Vanguardmetoden används för närvarande i Danmark, Sverige, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Tyskland och Sydafrika. Den tillämpas över ett brett spektrum av olika tjänstesystem – från telekom, fastighetsservice, finansiella tjänster, myndighetsutövning, sjukvård, social omsorg och andra kommunala verksamheter.

Vanguardmetoden - perspektiv och metod

Vanguardmetoden är ett bättre sätt att leda och organisera en verksamhet på – ett diametralt motsatt sätt att tänka ledarskap och organisering jämfört med traditionella ledarskapskonventioner.

Vanguardmetoden handlar om att förstå hur en organisations enskilda delar interagerar för att tillsammans uppnå det syfte som systemet existerar för. Vanguardmetoden är en specifik tillämpning av systemtänkande som är avsedd att hjälpa ledare att förstå och förändra sina organisationer som system. Resultatet är dramatiska förbättringar av kostnadseffektivitet, intäkter, service och arbetsglädje.

Dagens ledning och styrning av serviceorganisationer är starkt inspirerat av samma ledarskapskonventioner som dominerande vid massproduktionens framväxt. Organisationer är uppdelade i avdelningar, med avgränsade uppgifter, som leds uppifrån och ner genom hierarkiska organisationsstrukturer. Ledningssystemet är fokuserat på att hantera anställda i avdelningar med hjälp av nyckeltal, mål, budgetar, rutiner och kvalitetslöften etc. Detta ledarskapsparadigm betecknar vi som traditionellt “Command & Control”-ledarskap. Det fungerar riktigt bra om din organisation arbetar med en input från kunder som har minimal variation. Tyvärr är det kännetecknande för serviceorganisationer, att graden av variation i kundernas input är exceptionellt hög. När en traditionellt utformad och styrd organisation hanterar input med stor variation är konsekvensen alltid dåliga kundupplevelser till en onödigt hög kostnad för organisationen.

Vanguardmetoden representerar ett bättre sätt att leda och organisera en verksamhet på baserat på systemtänkande. Det är en ledningsfilosofi som fokuserar på att designa och leda organisationen utifrån kunskap om hur de enskilda delarna av organisationen interagerar för att antingen hjälpa eller stjälpa arbetet i relation till att skapa den bästa kundupplevelsen. Detta innebär en förskjutning av perspektiv från ”top-down” till ”utifrån-in”. Utformningen av organisationen baseras på kunskap om kundernas efterfrågan, relaterat till vad som skapar värde ur kundernas perspektiv. Mätning och uppföljning används för att förstå hur väl organisationen levererar vad som är viktigt i relation till syftet utifrån kundernas perspektiv. Ett system skapas som är utformat för att absorbera variationen i kundernas efterfrågan, deras behov och ”vad som är viktigt”. Slöseri elimineras från enskilda arbetsflöden genom att fokusera på att leda och organisera arbetet omkring vad som är värdeskapande för kunden.

En förändring med hjälp av Vanguardmetoden handlar om att förstå det systemiska sambandet mellan ledningens tänkande, systemets design och prestationen utifrån kundernas perspektiv. Tar man ett systemiskt perspektiv på en traditionellt styrd organisation, kommer man se alla oavsiktliga konsekvenser i relation till kundupplevelser och omkostnader som det traditionella tänkandet orsaker. Detta lägger grunden för en framgångsrik omställning till ett bättre ledarskap bortom traditionella konventioner.

NYFIKEN?KONTAKTA OSS

Kontakt