INNOVATIONSRÅDET OM SUNDSVALLS HEMTJÄNST

Av Patrik Öhman

I Innovationsrådets slutbetänkande kan man läsa att “Av uppföljningen framkommer en hög kundnöjdhet samtidigt som det nya systemet uppvisar bättre resultat på samtliga områden i förhållande till det gamla systemet. Det är även väl värt att notera att totalkostnaden har minskat med drygt två procent. Det indikerar att det är möjligt att höja kvaliteten och förbättra resultatet med oförändrade eller lägre kostnader. Den kvalitetsutveckling som resultatet visar på tyder också på att effektiviteten i verksamheten har ökat genom att verksamheten bättre når målen för politiken (sitt uppdrag och verksamhetens syfte) till lägre totalkostnader” (SOU 2013:40 s. 78).

Ladda ner och läs Innovationsrådets slutbetänkande.